Latvijas Veselības ekonomikas asociācija: bez atbilstoša finansējuma nopietni apdraudēta onkoloģijas reformas tālākā virzība

Fakts, ka publiskajā vidē jau ilgstoši trūkst skaidras informācijas par veselības nozarei papildu piešķirto līdzekļu izmantojumu un arī plānojumu 2018. un turpmākajiem gadiem, rada pamatotas šaubas, vai veselības reforma tiks īstenota atbilstoši plānam un valdības noteiktajām prioritātēm, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) jaunākajā elektroniskajā izdevumā Veselības Ekonomists atzīst Daiga Behmane, LVEA vadītāja. Preses relīze 18.10.2017...

LVEA uzskata, ka veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts nerisina esošās sistēmas problēmas

Šobrīd augstākajā līmenī notiek diskusijas par Veselības aprūpes finansēšanas likumprojektu, kas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem ieilgušo veselības aprūpes nozares finansēšanas problēmu risināšanai. Latvijas iedzīvotājiem netiek nodrošināta savlaicīga pieeja nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – aptuveni 40 procentiem – šie pakalpojumi nav pieejami to dārdzības dēļ. Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) uzskata, ka likumprojekta izstrādātajā pašreizējā redakcijā netiek risinātas vairākas problēmas, kas aktuālas veselības nozarē. Preses...

Eiropas iedzīvotāji vēlas aktīvāku Eiropas Komisijas rīcību pacientu interešu aizstāvībā

Ap 70 % Eiropas iedzīvotāju vēlas aktīvāku Eiropas Komisijas iesaisti veselības sektora attīstības koordinācijā, liecina nesenā Eurobarameter aptauja. Lai arī veselības nozares politika un uzraudzība ir katras dalībvalsts atbildība, Eiropas pilsoniskā sabiedrība saskata nepieciešamību pēc lielākas politikas un stratēģisko risinājumu  koordinācijas.  Veselības aprūpe kļūst arvien globālāka pateicoties   iedzīvotāju mobilitātei, e-veselības risinājumiem, tele-medicīnai un citiem jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas prasa arī jaunas pieejas veselības sektora stratēģiskajā vadībā. Pacienti vēlas, lai veselības aprūpe no slimnīcu un institūciju orientētas mainītos uz pacientu centrētu un to reālajām vajadzībām atbilstošu efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Eiropas Pacientu Forums kopā ar citām 38 organizācijām šī gada jūnijā parakstījušas atklātu vēstuli EK prezidentam Žanam Klodam Junkeram ar ierosinājumu aktīvāk iesaistīties iedzīvotāju veselības problēmu risināšanā. Eiropas Komisijas ciešāka stratēģiskā iesaiste varētu sekmēt efektīvākus un mūsdienīgākus risinājumus  Latvijas veselības nozarē.  ...

LVEA rosina veselības aprūpes finansēšanas modeli balstīt uz ekonomiskiem aprēķiniem un pacientu interesēm

Nevienam nav šaubu, ka veselības nozarei trūkst finansējums. Ap 50% no kopējiem veselības aprūpes izdevumiem tiek finansēti ar tiešiem pacienta maksājumiem pakalpojumu saņemšanas brīdī, kas pasaulē atzīts kā visnetaisnīgākais finansēšanas veids. Tas būtiski ierobežo pakalpojumu pieejamību maznodrošinātajiem, no kuriem lielai daļai pakalpojumi vispār nav pieejami. Kritiskie iedzīvotāju veselības un pakalpojumu pieejamības rādītāji ir kliedzošs pierādījums privāto maksājumu postošajai ietekmei. Tajā pašā laikā, augstie iedzīvotāju privātie maksājumi apliecina jau līdzšinējo iedzīvotāju gatavību un spēju iesaistīties kopējā sistēmas finansēšanā. Latvijas iedzīvotāju veselības rādītāji ir vieni no sliktākajiem Eiropā. Bet vai naudas apjoma palielinājums viens pats var atrisināt veselības aprūpes sistēmas problēmas? Šī gada laikā veiktie nozares pētījumi (Finanšu ministrijas, Pasaules bankas eksperti, Eiropas komisijas ziņojums, Latvijas Banka) liecina, ka, tikai palielinot naudas apjomu, pastāv risks, ka būtiski uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību pacientam un iedzīvotāju veselības rādītājus var neizdoties sistēmā gadiem nerisināto problēmu (neatbilstošo tarifu, zemā personāla atalgojuma u.c.) dēļ. Finanšu deficīta apstākļos ir 3 risinājumi; 1) papildus līdzekļu iegūšana; 2) esošā pakalpojumu groza mazināšana un 3) pieejamo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana. Šodienas kritiskā situācijā ir aktīvi jādarbojas visos virzienos, lai nodrošinātu ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmas attīstību. Konferencēs un diskusijās tiek apskatītas dažādas idejas par veselības sistēmas finansēšanas risinājumu, kas lielākoties nesatur ekonomiskos aprēķinus. Latvijas bankas priekšlikums, kas ir balstīts aprēķinos un, lai arī satur īpašu uzsvaru uz nepieciešamību celt sistēmas efektivitāti, izraisa kritiku piedāvāto pacienta maksājumu regresīvās ietekmes dēļ. Nepieciešams pārdomāt sociāli taisnīgāku iemaksu modeli. Nozares ilgtspējīgai attīstībai ir svarīgi pieņemt ekonomiski pamatotus un stratēģiski dzīvotspējīgus lēmumus. Veselības ministrijas piedāvātie risinājumi – (i) palielināt PVN par 1%, kas ienestu veselības budžetā 90M EUR, (ii) pārdalīt sociālo nodokli par labu veselības aprūpei,...