Kursi

LVEA piedāvā apmācības kursus veselības aprūpes sistēmas vadības un ekonomikas jomās.

Kursi paredzēti klausītājiem ar nelielām vai bez priekšzināšanām un aptver galvenos ar konkrēto tēmu saistītos konceptuālos jautājumus, teorētiskos principus, starptautisko pieredzi un gadījumu analīzi.

Kurss tiek organizēts klausītājiem 8-12 cilvēku grupās vai konkrētas organizācijas darbiniekiem atbilstoši pieprasījumam.

Pēc pieprasījuma piedāvājam arī organizēt minētajās tēmās padziļinātu zināšanu apguves kursus.

Kursus pasniedz attiecīgo jomu eksperti, LVEA biedri, kā arī var tikt pieaicināti vieslektori no ārvalstīm.

Kursa nosaukums Stundu skaits Tēmas Lektori
VESELĪBAS APRŪPES ORGANIZĀCIJA 6 st. Veselības sistēmu:

 • mērķi un uzdevumi
 • elementi un uzbūve
 • klasifikācijas sistēmas
 • snieguma indikatori
D.Behmane

A.Dūdele

V.Jaksons

 

VESELĪBAS APRŪPES FINANSĒŠANA 6 st. Finansēšanas sistēmas:

 • mērķi un uzdevumi
 • elementi un uzbūve
 • iedalījums / klasifikācija
 • veselības aprūpes pakalpojumu pirkšanas metodes
A.Dūdele

D.Behmane

A.Miezītis

KVALITĀTES VADĪBA VESELĪBAS APRŪPĒ 6 st. Kvalitātes:

 • nodrošināšanas sistēma
 • novērtēšanas kritēriji un instrumenti
 • standarti
 • metodiskās vadības dokumenti
 • kvalitātes pilnveidošanas plāna izstrāde
I.Trofimovs

A.Dūdele

VESELĪBAS EKONOMIKA 6 st.
 • Konceptuālie jautājumi
 • Efektivitātes jēdziens veselības aprūpē
 • Veselības aprūpes makroekonomiskā nozīmība
 • pieprasījuma / piedāvājuma veidošanās
 • veselības aprūpes pakalpojumu tirgus iezīmes

 

D.Behmane

A.Dūdele

VESELĪBAS TEHNOLOĢIJU NOVĒRTĒŠANA 6 st. Veselības tehnoloģiju:

 • iedalījums
 • novērtēšanas principi
 • starptautiskā prakse
 • novērtēšanas metodes
 • izmaksu efektivitātes jēdziens
 • praktiskie piemēri

 

D.Behmane
FARMAKOEKONOMIKAS PAMATI 6 st.
 • Farmaceitisko produktu tirgus aktuālie jautājumi
 • zāļu ekonomiskās novērtēšanas principi un metodes
 • zāļu klīnisko un ekonomisko nozīmību raksturojošie rādītāji
 • zāļu izmaksu efektivitātes jēdziens

 

D.Behmane

Lūdzam ar mums sazināties nosūtot e-pastu uz LVEA adresi info@lvea.lv