Ieguldījums Tavā nākotnē!

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (LVEA) šī gada 1.oktobrī uzsāka īstenot projektu „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116).

Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā veselības aprūpes nozarē, lai nodrošinātu aktīvu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un uzlabotu pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un sadarbības partnera profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību veselības aprūpes jomas politikas plānošanās un ieviešanā, stiprināt LVEA resursus politikas plānošanā un ieviešanā un pielāgot Visaptverošas kvalitātes vadības modeli (turpmāk – VKVM) ieviešanai Latvijas ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai.

Projekta iesniedzējs ir LVEA, un sadarbības partneris projektā ir Latvijas Kvalitātes biedrība. Projekta mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju algoti darbinieki vai biedri no 14 veselības aprūpes NVO. Netieša ietekme būs uz visiem Latvijas iedzīvotājiem – veselības pakalpojumu lietotājiem.

Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes: tiks organizēts seminārs par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un VKVM lomu veselības aprūpē; inovatīva pakalpojuma ieviešanai tiks izstrādāta Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodoloģija, veikta novērtēšana un verificēšana; tiks veicināta LVEA līdzdalība Eiropas Savienības sadarbības tīklā; tiks organizēta konference, kur ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas tiks iepazīstinātas ar projekta rezultātiem un tiks nominēta ārstniecības iestāde Izcilības balvas pasniegšanai par labāko veselības aprūpes pakalpojumu sniegumu.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas Rīgā, Brīvības ielā 85-7. Projekta īstenošanas laiks – 9 mēneši, no 2012.gada oktobra līdz 2013.gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 24 989,78 LVL, no kurām 23 008,09 LVL jeb 92,07%  finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 1 981,69 LVL  jeb 7,93%  no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir privātās attiecināmās izmaksas. 1.5.2.2.2. apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.