Ieguldījums Tavā nākotnē!

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk – biedrība) īsteno projektu „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116).

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas (LVEA) un sadarbības partnera profesionālu un kvalitatīvu līdzdalību un interešu aizstāvību veselības aprūpes jomas politikas plānošanā un ieviešanā, stiprināt VEA resursus politikas plānošanā un ieviešanā un pielāgot Visaptverošas kvalitātes vadības modeli (VKVM) ieviešanai Latvijas ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai.

Projekta īstenošanas termiņš: 9 mēneši, sākot no šī gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga

Projekta kopējās izmaksas ir 24 989,78 LVL, no kurām 23 008,09 LVL jeb 92,07%  finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 1 981,69 LVL  jeb 7,93%  no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir privātās attiecināmās izmaksas. 1.5.2.2.2. apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta ietvaros biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija”  izsludina konkursu šādām amata vietām projektā:

Nr.p.k. Projektā ieņemamais amats Galvenie veicamie uzdevumi Kvalifikācija un prasmes
1. Lektors/e Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un pasākumu īstenošanā (darba apjoms: lekcija 2 st.), lekcijas plānotais norises laiks – 2012.gada 30.oktobris, Rīgā. Nodrošināt apmācību mērķa grupai par ES fondu projektu vadību un pasākumu īstenošanu LVEA seminārā Iepriekšēja darbībaatbilstošā jomā,augstākā izglītība.Izpratne par ES fondu projektu vadību un pasākumu īstenošanuProjektu vadīšanas pieredze
2. Eksperts/e lobēšanas jautājumos (darba apjoms: lekcija  2 st.), lekcijas plānotais norises laiks – 2012.gada 30.oktobris, Rīgā. Nodrošināt apmācību mērķa grupai par lēmumu pieņemšanas un lobēšanas procesiem LVEA seminārā Augstākā izglītība.Vismaz 2 gadu pieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām vai valstspārvaldē normatīvu izstrādes jautājumos.
3. Mājas lapas redaktors/e(darba apjoms – 7,4 mēneši) Projekta sadaļas izveide un uzturēšana organizācijas mājas lapā ievērojot publicitātes un vizuālās identitātes prasībām ESF un valsts atbalsta projektos.Nodrošināt VKVM metodiskā materiāla izdošanu CD, ietverot materiāla rediģēšanu un formatēšanu.Nodrošināt mācību materiāla pieejamību elektroniskā formā tiešsaistē LVEA mājaslapā. Iepriekšēja darbībaatbilstošā jomā,augstākā izglītība
4. Projekta grāmatvedis/e(darba apjoms – 9 mēneši, paredzamais darba apjoms 225 stundas) Līdzekļu izlietošanas kontrole un analīze; projekta finanšu pārskata sagatavošana; savlaicīgi algu aprēķini; kases operāciju veikšana un pirmdokumentu apstrāde u.c. Augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs.Ne mazāk kā 2 gadu pieredze ES vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu grāmatvedības nodrošināšanā.

Piedāvājumi (CV, kas pamato atbilstību amatam, motivācijas vēstule un cenas piedāvājums) jāiesniedz elektroniski: info@lvea.lv  līdz 2012.gada 12.oktobrim.

Papildu informācija: Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija”

Daiga Behmane, tel. 29237157

 

Vērtēšanas kritēriji:

1. Atbilstība kvalifikācijas prasībām;

2. Piedāvātā cena.

Amata nosaukums____________________

Datums ____________________________

Kritērijs Pretendenta vārds, uzvārds Vērtējums Komentāri Komisijas viedoklis
  1. Atbilstība kvalifikācijas prasībām
  Jā/nē    
1.1.  projekta ietvaros veicamajām funkcijām atbilstoša augstākā izglītība 1.      
2.      
3.      
1.2.  projekta ietvaros veicamajām funkcijām atbilstoša profesionālā pieredze 1.      
2.      
3.      
2. Piedāvātā cena, t.sk. LR likumdošanā noteiktie nodokļu maksājumi    Cena*    
1.      
2.      
3.      

* 1. un 2. amatu pozīcijām norādāma cena Ls/stundā, 3. un 4. amatu pozīcijām norādāma cena Ls/mēnesī