Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekts „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana”

(līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116)

3. aktivitāte  „Inovatīva pakalpojuma ieviešana – Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodoloģijas izstrāde, novērtēšana un verificēšana”

Darba grupas sanākmses PROTOKOLS Nr. 1

   

Datums: 2013. gada 30. janvāris

Sanāksme notiek: Rīgā, Brīvības ielā 85, 2.stāva zāle.

Laiks: 14:00 – 17:00

Sanāksmes vadītājs: I.Trofimovs

Sanāksmi protokolē: D.Behmane

Sanāksmes darba kārtība:

1.Darba grupas mērķi, uzdevumi, termiņi;

2.Visaptverošās kvalitātes vadības modeļa (VKVM) apspriešana.

  1. Daiga Behmane iepazīstina ar projekta laika plānu un darba grupas uzdevumiem.
  2. Igors Trofimovs prezentē izstrādātās metodikas un vērtēšanas kritēriju projektu (prezentācijas kopija pielikumā). Darba grupas dalībnieki veic savu organizāciju pilota pašnovērtējumu. Visu darba grupas dalībnieku pašnovērtējuma rezultāti tiks apkopoti un darba grupas dalībniekiem būs pieejams anonīms apkopots kopsavilkums. Tādējādi katra organizācijas redzēs sevi salīdzinājumā ar kopējo grupu.

Darba grupa vienojas par principu:

  • Lai sistēma nodrošinātu nepārtrauktu pilnveidošanos, sistēmai ir jābūt “blame free”, t.i. ziņojumi par konstatētām nepilnībām, kļūdām vai neatbilstībām nedrīkst izsaukt jebkāda veida soda sankcijas ārstniecības iestādēm metodikas pielietošanas rezultātā..

Jautājumi, atbildes un komentāri par novērtējuma kritērijiem:

Kritērija Nr. Jautājums Atbilde/komentārs/precizējums
1.1. Kāda līmeņa vadītāji? Visu līmeņu
1.3. Vai mutisks ziņojums ir arī ziņojums? Atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kartībai
Vai tiek novērtēts vienādi ja bija 1 vai 20 sanāksmes? Svarīgs ir nevis sanāksmju skaits, bet sasniegtais progress (pozitīvās izmaiņas, kuras tika nomērītas)
1.4. Arī piegādātāju līgumos? Visos līgumos, kuros ir iesaistīti ārējie pakalpojumu sniedzēji vai piegādātāji
1.5. Ir svarīgi, ka ir mērījumi!
1.7. Jābūt aptaujai tieši par pacienta tiesību ievērošanu (pacientu apmierinātība)Nākotnē būs nepieciešams ieviest katra kritērija konkrētu mērījumu un salīdzināt pēc lielumiem
1.8. Kas ir augsta riska pacienti? Augsto risku nosaka ārstniecības iestāde atbilstoši pacientu struktūrai un pakalpojumu portfelim (augsta riska pacienti un procedūras)
1.10. Kas ir orgānu donācija? Vai punkts attiecas arī uz  asinīm (asins sagatavošana, asins kabineti, asins pārliešana)? Attiecas arī uz  asinīm. Punkta redakcija tiks atbilstoši precizēta.
2.1. Lai iegūtu vērtējumu 2, ir jābūt informācijai par visām  kvalifikāciju paaugstināšanas aktivitātēm
2.5. Ir nepieciešams formulējuma precizējums – darbinieks ir iepazīstināts ar saviem pienākumiem darba vietā
2.6. Kuram tās ir jāzina? Kuratoram? Jābūt plānam, skaidri noteiktiem iesaistītiem cilvēkiem
2.7. Komentārs/jautājums:Vai var mērīt reanimācijas efektivitāti? Izdzīvojošo pret reanimēto? Ir priekšlikums formulējumā aizvietot “pieejamas” ar “apmeklētiem”
2.8. Jautājums: ar kādu mērījumu var pieradīt esošo pasākumu efektivitāti?
2.10. Vai kā kritērijs varētu būt esošā darbinieku veselības apdrošināšana?
3.7 Kā pārbaudīs cik labi ir nomazgātas rokas?
4.1 Ir jābūt divām identifikācijas sistēmām, kādām?
4.10. Jautājums: rekomendācija un/vai pacienta piekrišana rekomendācijām?
5.1. Kas ir komplikācijas? Iestāde nosaka, kas ir komplikācijas, atbilstoši pacientu un pakalpojumu profiliem
5.6. Kā var pierādīt, ka uzlabojumi notiek balstoties uz sūdzību apkopojumu?
5.7. Jautājums: vai vadlīnijas var attiekties tikai uz noteiktām pacientu grupām? Praksē pielieto klīniskās vadlīnijas un medicīnas tehnoloģijas, kas reizēm ir nereģistrētas; Ārstniecības iestādē dokuments, saskaņā ar kuru notiek ārstniecības process, pamatā ir metodiskais norādījums, kas precizē procesu, iesaistītās struktūras u.c. Papildināt formulējumu: vadlīnijas un metodiskos vadības dokumentus (ieteikumus)
5.9. Vai pilotā nodalām tikai atsevišķus centrus/klīnikas vai visu slimnīcu (atšķirīgie rezultāti!)?

Darba grupas komentāri par vērtēšanas kritērijiem un metodiku:

  • Ir paredzams, ka piedāvātā sistēma var tikt rekomendēta izmantošanai Latvijas  veselības aprūpes iestādēs.
  • Ir svarīgi nolemt, kurš ārstniecības iestādē aizpildīs pašnovērtējuma anketu (atšķiras izpratne un pieejamās informācijas apjoms).
  • VM plāno izmantot daļu no piedāvātiem kritērijiem kā papildus kvalitātes kritērijus stacionāriem (tuvākajā laikā tiek plānota VM un stacionāru vadītāju sanāksme).
  • Ieviešot kvalitātes vadības sistēmas ir svarīgi sabalansēt indivīda un sabiedrības tiesības (infekciju uzraudzība, garīgas slimības utt.).

Darba grupa nolemj:

  1. Līdz  14. februārim darba grupas locekļi iesniedz komentārus un ieteikumus, par izskatīto metodiku, piedāvāto vērtēšanas kārtību un priekšlikumus par kritēriju, tajā skaitā  2.8, 2.10, 3.7, 4.1, 4.10, 5.6. un 5.9 piemērošanu;
  2. LVEA eksperti apkopos iesniegtos pašvērtējuma rezultātus un prezentēs darba grupas dalībniekiem (savu rezultātu salīdzināšanai ar grupas rezultātiem, saglabājot dalībnieku anonimitāti);
  3. Līdz nākamajai darba grupai eksperti sagatavo priekšlikumus par ārējās vērtēšanas procedūru.

 

Sanāksmes vadītājs:                                                                                        I.Trofimovs

Sanāksmi protokolē:                                                                                        D.Behmane