Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informatīvais biļetens Nr.2

06.02.2013.

Informācija par LVEA īstenotā ESF projekta ieviešanas gaitu – 2013.gada 1.ceturksnis

Turpinās darbs pie projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg. Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) īstenošanas.

2012.gada nogalē tika uzsākta projekta 3.aktivitātes „Inovatīva pakalpojuma ieviešana – Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodoloģijas izstrāde, novērtēšana un verificēšana” īstenošana. Tās ietvaros tiks izstrādāta Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodoloģija (VKVM), veikta ārstniecības iestāžu novērtēšana un verificēšana un izcilības balvas pasniegšana par labāko veselības aprūpes pakalpojumu sniegumu. VKVM metodoloģijas izstrādei ir izveidota darba grupa, kurā ir aicināti piedalīties veselības aprūpes jomas speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

2013.gada 30.janvārī notika jau otrā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās 15 veselības aprūpes jomas speciālisti: ārstniecības iestāžu nevalstisko organizāciju, Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji.

Darba grupā notika darbs pie ārstniecības iestāžu kvalitātes novērtēšanas kritēriju izstrādes, proti, esošo kvalitātes vadības sistēmu pārskats, pacientu drošības un kvalitātes kritēriju izvērtējums, novērtēšanas kritēriju jomu noteikšana, novērtēšanas kritēriju definēšana u.c. jautājumi. Darba grupas ietvaros dalībniekiem bija iespēja veikt pārstāvētās ārstniecības iestādes pašnovērtējumu. Rezultātā tika identificēti vairāki precizējami jautājumi, kuru apspriešana notiks nākamās darba grupas sanāksmes laikā.

Aktivitātes rezultātā tiks izstrādāta Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodika un atbilstoši izstrādātajai metodikai tiks veikta pēc brīvprātības principa iesaistīto  Latvijas ārstniecības iestāžu novērtēšana.

Pavisam plānotas 5 darba grupas tikšanās, kas norisināsies 2013.gada februārī, martā un aprīlī.

Projekta kopējās izmaksas ir 24 989,78 LVL, no kurām 23 008,09 LVL jeb 92,07%  finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 1 981,69 LVL  jeb 7,93%  no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir privātās attiecināmās izmaksas. 1.5.2.2.2. apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.