Sabiedrībā balstītu sociālo (turpmāk – SBS) pakalpojumu finansēšanas mehānisma ieviešanas metodikas izstrādes* mērķis ir mainīt līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem ne tikai kā „tīru” aprūpes formu, bet, kā atbalsta instrumentu indivīdu aktivizēšanai un iekļaušanai sabiedrībā, radot iespēju cilvēkiem būt neatkarīgiem no ilgstošās institucionālās aprūpes un baudīt savas pamattiesības un rīcības brīvību, kā arī izstrādāt un aprobēt jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un cilvēkiem ar invaliditāti.

Izstrādājot SBS pakalpojumu finansēšanas mehānismu un ieviešanas metodikas aprakstu, tika  ņemtas vērā Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, citu valstu labākās prakses apkopojums, Latvijā veikto pētījumu rezultāti, pašvaldību sociālo dienestu speciālistu, pakalpojuma sniedzēju, vecāku, un ekspertu viedokļi.

Galvenā SBS pakalpojumu finansēšanas mehānisma ideja ir – identificējot personas vajadzības, novērtēt piešķiramā finansējuma apjomu un dot iespēju pašai personai piedalīties lēmumā par nepieciešamajiem pakalpojumiem, pieņemšanas procesā, pretstatā iepriekš dominējošajam modelim, kur personai tiek piedāvāti pakalpojumi, balstoties uz institucionāli pieejamiem pakalpojumiem. Otra būtiska atšķirība ir, ka atbalstāmā persona kopā ar sociāliem darbiniekiem un speciālistiem vienojas par konkrētu sasniedzamo mērķi, un visi atbalsta pasākumi tiek orientēti uz šī mērķa sasniegšanu.  

Virzība no institucionāliem pakalpojumiem uz individuālo budžetu

Projekta laikā tiks izstrādātas, aprobētas un precizētas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu metodikas divām mērķa grupām: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un  pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kopējais projekta laiks ir 45 mēneši.

Projekta vadītāja: Alina Dūdele
Projekta eksperti:
Modris Dzenītis
Sandra Rancāne
Zenta Čevere

Vairāk par projektu: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82280

Papildu informācija: Alina Dūdele
E-pasts: info@lvea.lv

 

*Latvijas Veselības ekonomikas asociācija atklāta konkursa (identifikācijas Nr.LRLM2017/28-3-03/23ESF)  rezultātā ir noslēgusi līgumu ar Labklājības ministriju par Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrādi, aprobāciju izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu izvērtēšanu, kas tiek izstrādāts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kā arī Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

Relize_SBSpakalpojumi (pdf)