Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācija (LVAVSA) ir iepazinušās ar Veselības ministrijas izstrādāto diskusiju materiālu „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvietojuma plāns līdz 2018. gadam – diskusiju dokuments” ar mērķi vienoties par nepieciešamo rīcību, lai vistuvākajā laikā izstrādātu pamatotu, uz pierādījumiem balstītu un pašreizējai situācijai veselības aprūpē atbilstošu kvalitatīvu dokumentu „Valsts veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns”.

Asociāciju valdes kopīgi pauž viedokli, ka kvalitatīva Veselības aprūpes attīstības plāna sagatavošanai, papildus jau veiktajam analītiskajam darbam, ir nepieciešams īstenot pasākumus vairākos sasvstarpēji saistītos virzienos un iesākumā veikt virkni šāda rakstura aktivitāšu:

1.      Paplašināt plānošanas procesā izmantoto datu apjomu un kvalitāti, lai nodrošinātu vispusīgu pašreizējās un prognozējamās situācijas analīzi, kā arī ņemt vērā šādus būtiskus faktorus:

  • Veikt pieejamo epidemioloģisko datu analīzi un izstrādāt saslimstības pārmaiņu tendenču prognozes;
  • Vispusīgi novērtēt iedzīvotāju vajadzības pēc dažāda rakstura veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • Veikt iedzīvotāju veselības stāvokļa analīzi reģionos un identificēt būtiskākās atšķirības starp dažādiem reģioniem, kā arī to mazināšanas iespējas;
  • Izvērtēt pieprasījumu ierobežotājfaktorus;
  • Novērtēt turpmākās medicīnas tehnoloģiju attīstības ietekmi.

2.      Izveidot nākotnes pakalpojumu sniegšanas un apmaksas optimālo modeli:

  • Izstrādāt un salīdzināt iespējamus pakalpojumu struktūras modeļus un noteikt optimālo attīstības virzienu, izvērtējot plānoto aktivitāšu lietderību, efektivitāti un savstarpējas aizvietošanas iespējas;
  • Vienoties par valsts, pašvaldību un privāto pakalpojumu sniedzēju ilgtermiņa sadarbības modeli;
  • Izstrādāt valsts, pašvaldību un privāto pakalpojumu apmaksas līdzekļu konsolidācijas principus;
  • Noteikt valsts apmaksājamo pakalpojumu grozu;
  • Izstrādāt vienotus pakalpojumu sniegšanas kvalitātes standartus un vienotus pakalpojumu sniedzēju efektivitātes rādītājus;
  • Izstrādāt un ievest uz rezultātiem vērstu caurspīdīgu un saprotamu pakalpojumu apmaksas sistēmu;
  • Attīstīt sniegto pakalpojumu datu vadības sistēmu.

3.      Nodrošināt konsekventu PVO noteiktā principa „Veselība visās rīcībpolitikās” ievērošanu plānošanas un īstenošanas aktivitātēs:

  • Sasaistīt Veselības aprūpes attīstības plāna izstrādi ar reģionālās attīstības plāniem un citiem valsts ilgtermiņa attīstības dokumentiem;
  • Nodrošināt multisektorālu sadarbību sabiedrības veselības politikas īstenošanā.

Viedoklis sagatavots LVEA un LVAVSA valžu kopīgajā sēdē 2012.gada 8.jūnijā.