Veselības ekonomikas asociācijas (VEA) 2012. gada 16. februārī rīkotajā atklātajā valdes sēdē – diskusijā piedalījās vairāk nekā 20 veselības un ekonomikas nozares speciālisti. Viņi kopīgi analizēja un novērtēja situāciju, kāda izveidojusies nozarē, un meklēja iespējamos veselības aprūpes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas virzienus.

Diskusijā tika uzsvērts, ka jāmaina sabiedrības uzskats par veselības jomu kā vienīgi sabiedriskā pakalpojuma sfēru un tā jāvērtē kā potenciāli augoša tautsaimniecības nozare. Ieguldījums veselības nozarē ir vienlaicīgi ieguldījums valsts ekonomiskajā izaugsmē.

Savu atbalstu asociācijas izvirzītajām aktualitātēm atbalstīja arī akadēmiķe Raita Karnīte, savu viedokli nosūtot rakstiski. „Veselības aprūpe jāvērtē plašāk – kā liela un potenciāli produktīva tautsaimniecības kompleksa sastāvdaļa, kurā ietilpst dažādu īpašuma formu uzņēmumu darbība šādos virzienos: visu līmeņu un veselības aprūpe iekšējam un ārējam patēriņam (eksportam), izglītība, pētniecība, ārstniecības tehnoloģiju attīstība, ārstniecības tehnisko līdzekļu un aparatūras radīšana un ražošana, zāļu attīstība un ražošana un iepriekš minēto darbību apkalpojošās nozares. Veselības aprūpes daļa valstī saražotajā pievienotajā vērtībā potenciāli var palielināties līdz 15%. Pašlaik tā ir ap 3 %,” pauda akadēmiķe R. Karnīte.

Tika atzīts, ka, neskatoties uz atsevišķu apakšnozaru straujo attīstību, kopumā nozares darbības rādītāji ir stipri zemi. Kā galveno iemeslu nozares zemajiem rādītājiem un pieejamības problēmām, diskusijas dalībnieki vienoti atzina nozares attīstības plāna neesamību un pēdējo gadu reformas, kas veiktas pavirši, bez reāla ietekmes un seku novērtējuma. Nozarē praktiski nav pārvaldības plāna un reformu gaitā ir izveidojusies situācija, kad pašiem nozares dalībniekiem nav sapratnes par procesiem un lēmumu pieņemšanas kārtību. Ieguldījumi tehnoloģijās, ēkās nav bijuši pamatoti ar ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kā arī sabalansēti ar cilvēkresursu programmas attīstību. Tika uzsvērta arī nepieciešamība pēc veselības aprūpes finansēšanas sistēmas maiņas, atbalstot valdības iesākto virzienu ēnu ekonomikas mazināšanā. Nozares attīstība jāskata kopsakarībās ar valsts reģionālo un kopējās infrastruktūras attīstību.

VEA mērķis ir veicināt veselības ekonomikas zinātnes un metožu pielietojumu praksē, lai sekmētu sabiedrības un veselības resursu pamatotu, taisnīgu un efektīvu izmatošanu un attīstītu uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes sistēmas darbību. Ekonomiskas principu realizācijas pamatnosacījums ir nozares pārvaldības sistēmas izveidošana, skaidru kritēriju, vadlīniju un standartizācijas sistēmas izstrāde, kas ļautu nozares attīstību balstīt uz ekonomiski pamatotiem lēmumiem.

Diskusijas dalībnieki atbalstīja VEA mērķu realizāciju, piedaloties projektos, veicot aktuālo jautājumu izpēti un rosinot diskusiju par aktuāliem nozares jautājumiem, tajā skaitā akcentējot plānoto lēmumu ekonomiskās lietderības izvērtējuma nepieciešamību.

Paredzēts, ka VEA rīkotas diskusijas ar veselības un ekonomikas nozares profesionāļu piedalīšanos norisināsies regulāri, radot platformu domu apmaiņai, labas prakses un zināšanu popularizēšanai.