ESF projekts “Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (2013.-2015.)

Projekta nosaukums: “ Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana”
Līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/049
Finansējuma saņēmēja nosaukums: Latvijas Veselības ekonomikas asociācija
Finansējuma saņēmēja adrese: Brīvības iela 85-7, Rīga, LV- 1001

ESF projekta ietvaros ( 2013. – 2015.g.) tika izstrādāts Visaptveroša ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības un pacientu drošības sistēmas metodiskais materiāls, veikta tā novērtēšanai un verificēšana.
Projekta realizētāji: Latvijas Veselības ekonomikas asociācija un Latvijas Kvalitātes biedrība sadarbībā ar Austrijas Veselības institūtu.

Projekta aktivitātes:

 • Ārstniecības iestāžu kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas metodikas un kritēriju izstrāde;
 • Ārstniecības iestāžu pārstāvju – Ekspertu darba grupas izveide metodikas verificēšanai ārstniecības iestādēs;
 • Ārstniecības iestāžu ārējā novērtēšanā atbilstoši izstrādātajai metodikai un kritērijiem;
 • Apmācību projektā iesaistītajām pusēm par izstrādātās metodikas pielietošanu;
 • Izstrādātā metodiskā materiāla prezentācija Visaptverošās kvalitātes vadības sistēmas metodiku konferencē.
 • Organizēts semināri “Pacientu drošības un kvalitātes pilnveidošanas iespējas ārstniecības iestādēs”.

Projekta rezultāti:

 • Izstrādāts Ārstniecības iestāžu kvalitātes novērtēšanas metodiskais materiāls (D.Behmane, Dz.Putnis, I.Trofimovs);
 • Nodibināta pastāvīga ārstniecības iestāžu ekspertu grupa kvalitātes jomā;
 • Izstrādātā metodika aprobēta 11 ārstniecības iestādēs 2013.gadā; 10 iestādēs 2014.gadā un 11 iestādēs 2015.gadā,
 • Projekta eksperti veikuši 32 ārstniecības iestāžu ārējo kvalitātes novērtēšanu;
 • Organizētas apmācības valsts pārvaldes un ārstniecības iestāžu darbiniekiem (apmācīti ap 40 cilvēku);
 • Uz izstrādātās metodikas pamata organizēta iniciatīva – Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva, kas norisinājās 2013., 2014. un 2015.gadā.

Nemateriālie ieguvumi:

 • Paaugstināta asociācijas kapacitāte un ekspertu zināšanas;
 • Projekta laikā iegūtās zināšanas par kvalitātes sistēmas darbību veselības aprūpes jomā sniegtas valsts pārvaldes un ārstniecības iestādēm;
 • Radīta ārstniecības iestāžu ieinteresētība kvalitātes sistēmu ieviešanā un pilnveidošanā;
 • Izveidots pamats tālākai visaptverošas kvalitātes sistēmas ieviešanai veselības aprūpes jomā valstī.

Vispārējs projekta novērtējums:

Projekts īstenots sekmīgi: saņemta atzinība no veselības aprūpes iestādēm un speciālistiem un paaugstināta Latvijas veselības ekonomikas asociācijas kapacitāte sistēmas efektivitātes paaugstināšanas sekmēšanai un sadarbībai ar valsts pārvaldes iestādēm.

Lejupielādes: